Python là gì?

Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Được tạo ra bởi Guido van Rossum và lần đầu tiên được phát hành vào năm 1991, Python có triết lý thiết kế cấu trúc đơn giản, dễ đọc